เปิดป้ายเชิดชู โรงเรียนต้นแบบต่อต้านการทุจริต

แชร์

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.63 ที่ ลานอเนกประสงค์ Saint Louis Arena โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดป้ายแพเพื่อเชิดชูโรงเรียนต้นแบบในการต่อต้านการทุจริต แห่งแรกของประเทศไทย งาน ACSP AntiCorruption Day พร้อมทั้ง มอบเกียรติบัตร ให้แก่ ผู้ดําเนินโครงการ คณะกรรมการฝ่ายจัดงาน และตัวแทนนักเรียน โดยมี พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต , ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ พร้อมตัวแทนจากจังหวัด ตัวแทนจากอำเภอและเทศบาลเมืองบางเมือง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นสักขีพยาน

ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในนามคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน กล่าวว่าทางฝ่ายปกครอง นักเรียน ACSP THE FORCE AWAKENSNEXT GEN โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ทั้งคณะครู นักเรียนรวมถึงสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ต่างมีความตั้งใจที่จะสร้างแบบอย่างที่ดีในการต่อต้านทุริต ซึ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างการรับรู้ในการในโรงเรียน ชุมชน และครัวเรือนของนักเรียน ให้ตระหนักถึงความร้ายแรงของการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดังนั้นจึงจัดเวทีให้ทุกฝ่ายร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และสร้างความตระหนักของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลูกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต และเพื่อเป็นเกียรติสร้างความภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ด้วยการจัดพิธีเปิดป้ายรางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ประจําปี 2562 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู และเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกต่อต้านการทุจริตให้กับนักเรียนคุณครูพนักงานผู้ปกครองและชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการนำเสนอวีดีทัศผลการดำเนินงานโครงการ ACSP AntiCorruption พิธีเปิดป้ายรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ประจําปี 2562 การประชุมสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน การอมรมนักเรียนแกนนําช่อสะอาดต้านทุจริต โดยวิทยากรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตการเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านการแสดงเพลงฉ่อย ACSP ต่อต้านการทุจริต การแสดงเต้นประกอบเพลง ต่อต้านการทุจริต การกล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา หัวข้อ คอร์รัปชันทำลายฉัน ทำลายชาติ การแสดงดนตรี รุ่มใหม่หัวใจไทย และการมอบธง ACSP Anti Corruption จากรุ่นที่ 1 สู่รุ่นที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่

ศุภลักษณ์ พวงเพชร จ.สมุทรปราการ/รายงาน


แชร์