จ.มหาสารคาม แนะนำอาชีพเตรียมความพร้อมแรงงาน

แชร์

17 พ.ย.63 ที่โรงแรมตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โดยมีผู้แทนครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมจากสถานศึกษาต่างๆ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาหาสารคามเขตพื้นที่ 1 – 3 สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น และสังกัดเอกชน จำนวน 50 คน และขยายผลไปสู่ครูแนะแนว 176 แห่ง ในจังหวัดมหาสารคาม

ว่าที่ร้อยโท อนุเทพ ศรีดาวเรือง จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และโครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการจัดในรูปแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ให้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” อันจะทำให้มีรายได้ จากค่าจ้างที่สูงขึ้นกว่าค่าแรงขั้นต่ำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมี

แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย ระดับต้นน้ำ ได้แก่การสำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากครอบครัวยากจน ประสานงานโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ระดับกลางน้ำ ได้แก่การจัดประชุมชี้แจงเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ การฝึกและพัฒนาฝีมือ ตลอดจนการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดและระดับปลายน้ำ ได้แก่การสำรวจตำแหน่งงานว่างรองรับหลังจบการฝึกอบรม ตลอดจนประสานบรรจุงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม และสถานประกอบการภาคเอกชน/

พรเทพนิพัท. พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน


แชร์