เกษตรกรยิ้มรับ ส.ป.ก.๔-๐๑ จ.กำแพงเพชร

แชร์

“รมช.ธรรมนัส” มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกรกำแพงเพชร พร้อมแหล่งน้ำตามโครงการ 1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ และเงินเยียวยาสวนลำไย

27ต.ค.63/ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ให้กับเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 500 ราย 545 แปลง 1,321,-3-79 ไร่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ และ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวรายงาน และมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่มารอต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบหนังสือ ส.ป.ก.๔-๐๑ ซึ่งช่วยมอบโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ไร้ที่ทำกิน ซึ่งหลังจากได้รับที่ดินทำกินไปแล้ว ส.ป.ก. จะเข้าไปติดตามดูแลพี่น้องและส่งเสริมให้เข้าถึงเงินทุน เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ และพัฒนาแหล่งน้ำทั้งระบบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน นอกจากนี้หากพี่น้องประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ สามารถนำเอกสารสิทธิ์นี้ไปเป็นหลักประกันในการกู้เงินจาก ธ.ก.ส. หรือจากกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และอยากจะขอให้พี่น้องเกษตรกรรักษาและหวงแหนในที่ดินของตน อย่าไปจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อเก็บไว้ทำกินสืบชั่วลูกชั่วหลานได้มีที่ทำกินสืบไป

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้นั้น นอกจากจะเพื่อมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินแล้วนั้น ยังช่วยสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ช่วยเพิ่มศักยภาพในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความมั่นคงและยั่งยืน อยู่ได้อยู่ดีและมีความสุขตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส ที่ต้องการให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่บนที่ดิน ส.ป.ก. ได้ด้วยความภาคภูมิใจ

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ส.ป.ก.กำแพงเพชรได้ดำเนินการตามนโยบายโครงการ 1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ จำนวน 4 แห่ง ปริมาณเก็บกักน้ำ 128,900 ลบ.ม. และก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว จำนวน 30 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้รวม 7,500 ลบ.ม. มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ประมาณ 500 ไร่ รวมถึงหนังสืออนุญาตให้ขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 4 แห่ง ซึ่งก็คือพื้นที่ ที่ ร้อยเอก ธรรมนัส ได้เป็นผู้มอบให้กับตัวแทนเกษตรกรและผู้นำชุมชน

สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินรวมทั้งสิ้น 33 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 11 อำเภอ 73 ตำบล มีเนื้อที่ตามประกาศ 1,984,543 ไร่ กันออกเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 354,139 ไร่ ดำเนินการจัดที่ดินไปแล้ว 1,543,307 ไร่ ให้กับเกษตรกร 114,860 ราย คงเหลือพื้นที่ดำเนินการ 81,098 ไร่ ซึ่ง ส.ป.ก. จะดำเนินการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรได้มีที่ดิน

อีกทั้งยังมีพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จำนวน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย

1. พื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง เนื้อที่ 401 ไร่ อยู่ระหว่างการจัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์คาดว่าจะจัดสรรได้ 60 ราย ได้ก่อสร้างแหล่งน้ำเป็นสระเก็บน้ำแบบแก้มลิง จำนวน 3 สระ กักเก็บน้ำได้ 420,500 ลบ.ม.

2. พื้นที่ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง เนื้อที่ 386 ไร่ มีพื้นที่ติดกับแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสมด้านแหล่งน้ำ ซึ่งมีแนวทางในการจัดที่ดินในรูปแบบของแปลงรวมไม้เศรษฐกิจโตเร็ว พืชพลังงาน และจัดที่อยู่อาศัยรูปแบบแปลงเกษตรผสมผสาน

นอกจากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส ยังได้มอบเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนสำไยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2563 จำนวน 1,189 ราย เนื้อที่รวม 10,894 ไร่ และได้เยี่ยมชมหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ของ ส.ป.ก.กำแพงเพชร และนิทรรศการจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวังปลาอ้าว ซึ่งขอรับการสนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้ โคก หนอง นา สำหรับให้เกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและนำไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง รวมทั้งได้ร่วมปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน


แชร์