ทำการค้าในกรุงเทพถึงเวลายื่นขออนุญาตที่เขตแล้ว

แชร์

ศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

 

กทม.แจ้งผู้ประกอบกิจการในกรุงเทพฯ ยื่นขออนุญาตที่สำนักงานเขตที่ตั้ง

9 ต.ค.63/นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหารการเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

สำหรับ กิจการที่จัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตกรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณาอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ประกอบกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 โดยการพิจารณาอนุญาต เจ้าพนักงานฯ จะตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาต

ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการต้องจัดสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งด้านสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการ ความสะอาด การป้องกันและบำบัดมลพิษจากการประกอบกิจการ การป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ

การจัดการขยะของเสียและสิ่งปฏิกูลจากการประกอบกิจการ ตลอดจนการป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรค รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

นอกจากนี้สถานประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ยังกำหนดด้วยว่า หากมีการจำหน่ายอาหาร ต้องขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร/หนังสือรับรองการแจ้ง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 38 ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 72

ทั้งนี้ ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา 38 ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท

ขณะเดียวกัน หากก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา 25 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ระงับเหตุรำคาญตามมาตรา 28 ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์