“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังใหม่” ที่ เรือนจำกลางเชียงราย

แชร์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ก.ย.63 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังใหม่ “ ที่เรือนจำกลางเชียงราย ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชน รวมทั้งผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษ ให้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปสู่ภายนอก

นายสมคิด ปริมิตร ผบ.เรือนจำกลางเชียงราย นำผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม 14 วัน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 2. การเปลี่ยนแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การออกแบบแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กการประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น ในพื้นที่จริงขนาด 1 งาน หรือ 412 ตรม. ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม และขั้นตอนที่ 3 การสรุปและประเมินผล ระว่างวันที่ 1 – 14 ก.ย.63 เป็นคนไทย 131 คน ชาวต่างชาติ 31 คน รวม 343 คน และเรือนจำ อ.เทิง 210 คน เข้ารับประกาศนียบัตรโครงการพระราชทาน คาดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้ประสบการณ์ออกเลี้ยงชีพและครอครัวได้

วีรชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน


แชร์