ชูนวัตกรรมสู้วิกฤตเป็นวาระแห่งชาติอว. จัดงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020

แชร์

อว. จัดงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 พร้อมมอบ 15 รางวัล Prime Minister Awardเชิดชูศักยภาพกลุ่มสตาร์ทอัพและผู้พัฒนานวัตกรรมช่วยไทยสู้วิกฤต

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ และงานอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2020 (Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020) ที่สุดแห่งงานนวัตกรรมและสตาร์ทอัพของไทย บนแพลตฟอร์ม “โลกนวัตกรรมเสมือนจริง” (Virtual World) ครั้งแรกของประเทศ ภายใต้แนวคิด “Innovation in Time of Crisis: นวัตกรรมรับมือภาวะวิกฤต” เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคนิวนอร์มัล พร้อมมอบ 15 รางวัล Prime Minister Award เชิดชูกลุ่มสตาร์ทอัพและนักพัฒนานวัตกรรมสู้วิกฤต

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. กล่าวในฐานะเป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 ว่า จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างไปทั่วโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข การดำเนินชีวิตในยุคของการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้ประชาคมโลกตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือเหตุการณ์วิกฤตที่อาจจะมาในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นในอนาคต แต่ในทุกวิกฤตมีโอกาสและสร้างบทเรียนเสมอ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ และภาคเอกชนในการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เกิดมาตรการทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังที่รวดเร็วเพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น เกิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยแบบรวดเร็ว การผลิตชุด PPE การสร้างแพลตฟอร์มศูนย์กลางข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ‘Thai TeleHealth fights COVID-19’ การเชื่อมโยงการบริการและรักษาโรคระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น รวมถึงการเปิดรับบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) ใหม่ๆ อาทิ สังคมไร้เงินสด การทำงานทางไกล เป็นต้น

ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขณะเดียวกัน แนวทางที่ภาครัฐเร่งดำเนินการคือการกระตุ้นการท่องเที่ยววิถีใหม่ในประเทศ ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ และสนับสนุนการใช้ “นวัตกรรมรับมือภาวะวิกฤต” เพื่อลดผลกระทบ ฟื้นฟูความเสียหายในมิติต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ในงานประชุม งานสัมมนา งานจัดอีเว้นท์เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ลดการเดินทางและลดการแพร่กระจายเชื้อโรค ซึ่งการจัดงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นั้น ถือเป็นมิติใหม่ของการจัดงานในรูปแบบโลกนวัตกรรมเสมือนจริงครั้งแรกของประเทศ ที่ได้สร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกคนในการรับมือกับวิกฤตที่เผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทย ควรมาเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆ ในงานนี้ เพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ใหม่ และเตรียมตัวให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ผันผวนเร็ว

ภายในงานดังกล่าวยังมีพิธีมอบรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2020 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า รางวัล Prime Minister Award: National Startup 2020 เป็นโครงการที่เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อน เร่งสร้างและพัฒนาสตาร์ทอัพที่เป็นรูปธรรมในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐและภาคการศึกษา และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ทำให้เห็นการร่วมมือร่วมใจทั้งจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต ซึ่งส่งคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศ ทาง NIA จึงเห็นว่าในปีนี้ควรจัดมอบรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีส่วนร่วมในการคิดค้น พัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้ด้วย

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

“ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA คาดว่าโครงการรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2020 และ รางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis ในงาน STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND EXPO 2020 ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเป็นผู้สนับสนุนระบบนิเวศของสตาร์ทอัพรายใหม่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย และกระตุ้นให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤติระดับประเทศและระดับโลก รวมถึงเกิดการเผยแพร่ต้นแบบแนวทางการเป็นผู้สนับสนุนระบบนิเวศของสตาร์ทอัพและการใช้นวัตกรรมในประเทศมาแก้ปัญหาวิกฤตระดับโลกที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้หรืออนาคต”ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวปิดท้าย

 

 


แชร์