พัฒนาการจังหวัดน่านจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แชร์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชำนาญ บุดาสาพัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2563 โดยมีนางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและ นางวาสนา ยศสอน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนฯระดับจังหวัดให้การต้อนรับ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัดให้มีการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คนประกอบด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจำนวน 15 อำเภอๆละ 1 คนรวม 15 คน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/ตำบล/เทศบาล จำนวน 15 อำเภอๆละ 2 คน รวม 30 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจำนวน 15 อำเภอๆละ 1 คนรวม 15 คน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์