“โคขุน”พัทลุงไปโลดทำบันทึกข้อตกลงส่งออกไปจีนเดือนละกว่า 300 ตัว

แชร์

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า บ่ายวันที่ 30ส.ค. ที่ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ – โคนม อาชีพพระราชทาน “ งานของพ่อ “ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง นายชวพล อ่อนเรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการซื้อขายโคขุน ระหว่างนายทวิช อินโห้ ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ในฐานะ “ ผู้ซื้อ ” กับนายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย(พัทลุง) จำกัด ในฐานะ “ ผู้ขาย “ โดยมี นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และนายประภาส มากทอง สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นพยาน สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวสรุปได้ว่า ผู้ซื้อตกลงซื้อวัวขุนที่ผ่านการขุนประมาณ 4-6 เดือน จากผู้ขายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 300 ตัว ในราคาการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 90 บาท/กิโลกรัม ผู้ขายต้องทำทะเบียนโคขุนพร้อมติดเบอร์หูของสหกรณ์ฯทุกตัว และแจ้งผู้ซื้อทราบล่วงหน้าก่อนเข้าขุนภายใน 1 เดือน

นอกจากนี้ผู้ขายจะต้องใช้สูตรอาหารเลี้ยงโคขุนของผู้ขาย และห้ามมิให้ใช้สารเร่งเนื้อแดง ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินมัดจำค่าโคขุนให้แก่ผู้ขายตัวละ 5,000 บาท ในวันส่งคำสั่งซื้อ ส่วนที่เหลือจะชำระในวันที่ผู้ขายมอบโคขุนให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ซื้อต้องทำการชั่งน้ำหนักโคขุน ณ สถานกักกันสัตว์ของผู้ขาย ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขนส่งโคขุนให้กับผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ขายโคขุนครบตามจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ตามเบื้องต้น ผู้ขายยินยอมจ่ายเงินมัดจำคืนให้แก่ผู้ซื้อ จำนวนตัวละ 5,000 บาท และสัญญาซื้อขายดังกล่าวนี้ให้มีผลบังคับ 3 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา ฯลฯ

สำหรับโคขุนที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร รับซื้อจากสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย(พัทลุง) จำกัด ในครั้งนี้ ทางสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จะส่งไปขาย ณ ประเทศจีนต่อไป สำหรับในวันนี้(ที่ 30)นั้นมีการส่งโคขุนให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จำนวน 40 ตัว

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน


แชร์