สนง.เศรษฐกิจการเกษตรจัดอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 ส.ค.ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง อ.แกลง จังหวัดระยอง นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 มีนายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ร่วมเปิดโครงการดังกล่าว
โดยมีผู้สนใจทั้งผู้ว่างงาน แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง เกษตรอาสา เกษตรกรในท้องถิ่น และผู้สนใจที่ต้องการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

นายระพีภัทร์จันทรศรีวงศ์จันทรศรีวงศ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างกลับคืนถิ่นบ้านเกิด รวมถึงผู้ว่างงาน และผู้สนใจอื่น ๆ มีความรู้เบื้องต้นในการทำการเกษตรสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวบน สร้างภูมิคุ้มกันรับมือกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน ต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563….000

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน