“มนัญญา”วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค. ) กรุงเทพฯ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค. ) กรุงเทพฯ พร้อมด้วยนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูง อ.ส.ค. ณ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Advertisement    

5 ส.ค.63/นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค. ) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย อ.ส.ค. มีการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนเป็นองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมนมที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงเป็นผู้ผลิตในผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ซึ่งเป็นเจ้าแรกที่ผลิตนมจากน้ำนมโคสด 100% ไม่มีการผสมนมผง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ จึงจำเป็นต้องมีอาคารสำนักงานเพื่อประกอบการดำเนินงานและเป็นที่ตั้งหลักสำคัญ เนื่องจากแต่เดิมอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ มีสภาพคับแคบในส่วนพื้นที่ใช้สอยในสำนักงาน และพื้นที่ภายในองค์กรไม่สะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประจำทุกปี จากปัญหาดังกล่าว อ.ส.ค. จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ เพื่อเป็นสถานที่หลักในการดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 4 ส.ค.2563

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ คณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ เป็นการถาวรโดยใช้งบประมาณการก่อสร้างเฟสแรก 50 ล้านบาท เฟสสอง 36 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 86 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามตามแผนงานจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการด้านโคนม ตลอดจนช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร รวมไปถึงส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมกิจการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน