ลําปางแล้งหนักข้าวนาหว่านตายคาแปลง ส.ส ไพโรจน์จี้ให้เร่งทําฝนเทียมช่วยเหลือชาวบ้าน

แชร์

จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงทําใหัเกิดภยแลังอย่างหนักขายเป็นวงกว้างนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลําปางได้เรียกหน่วยงานราชการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องตันจากการสํารวจพบมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนนัำเพื่อการอุปโภค-บริโภคจํานวนทั้งสิ้น 281หมู่บัานพื้นที่เสี่ยงมาก4หมู่บัานเสี่ยงปานกลาง45หมู่บัาน ไม้ผลเสี่ยงตายยืนตันจํานวน19.604ไร่และพี้นที่เสี่ยงสีแดง( วิกฤติ)พี้นที่ปลูกขัาวนาปีและนาหว่านนอกเขตชลประทานตายดาแปลงนาจํนวน2,219.75ไร่

นายปรีชา จานทอง ผอ.สํานักชลประทานที่2 ลําปาง กล่าวว่าการจัดสรรนัำในเขื่อนกิ่วลมเพื่อแกัป้ญหาภัยแลังลุ่มนัำวังตอนล่าง จํานวน5อําเภอ 30ตําบลจะต้องเปิดนัำอย่างระม้ดระวังและอย่างประหยัดเพราะยังไม่มีมรสุมปริมาณนัำในเขื่อนมีน้อยในขณะที่ จ.ลําปางมีพื้นที่ขาดแคลนนัำเพื่ออุปโภคบริโภคกระจาย 9อําเภอ คือ อ.เมืองลําปาง อ.แจ้ห่ม อ.แม่เมาะ อ.ห้างฉ้ตร อ.เกาะคา อ.สบปราบ อ.เถิน อ.ว้งเหนือ และ อ.แม่พริก

ด้านนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีต รมช.มหาดไทย ส.ส.ลําปาง เขต2 พรรคเพื่อไทยกล่าวว่าในเบื้องตันทางจังหวัดควรจะรีบนําเสนอขอฝนเทียมโดยด่วนก่อนจะวิกฤติแลังจะขยายเป็นวงกว้างมากกว่านี้ทุกครั้งที่ลงพื้นที่จะเห็นขัาวในแปลงนาแหังตายยืนตันลําคลองธรรมชาติไม่มีนัำก็ได้แต่ปลอบใจจคงขอใหัจังหวัดเร่งการช่วยเหลือด้วย

ผสม ติดธรรม จ.ลำปาง/รายงาน


แชร์