เปิดรับสมัคร GPSC Young Social Innovator 2020 (จีพีเอสซี ยัง โซเชียล อินโนเวเทอ 2020) ซีซั่น 3

แชร์

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. แจ้งว่า ได้จัดโครงการประกวด GPSC Young Social Innovator 2020 (จีพีเอสซี ยัง โซเชียล อินโนเวเทอ 2020) ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่3

วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ ได้ร่วมส่งโครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านพลังงาน และด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนพัฒนาผลงานทุนการศึกษา และโอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนนำเสนอแนวคิด โครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก สู่การประดิษฐ์คิดค้นผลงาน รวมไปถึงพัฒนาเป็นต้นแบบและทดลองใช้จริงในชุมชน โดยผลงานดังกล่าวจะมีโอกาสต่อยอดนำไปสู่สินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมได้

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : GPSC Young Social Innovator (จีพีเอสซี ยัง โซเชียล อินโนเวเทอ ) ตั้งแต่บัดนี้ – 24 สิงหาคม 2563 นี้


แชร์