ศรัณย์วุฒิ ส.ส.ดาวสภาจัด สัมมนาบทบาทของชุมชนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

แชร์

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 2 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการ “บทบาทของชุมชนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด” พร้อมด้วย ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร รองประธานคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ส.ส.มณฑล โพธิ์คาย เลขานุการคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการดังกล่าว พร้อมคณะ โดยมีนายธีรวัฒน์ วงศาสุวรรณ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพดติ กล่าววัตถุประสงค์การจัดสัมมนาโดยมี พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เขียวไทร สวญ.สภ.นาอิน อ.พิชัย เป็นวิทยากรการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดซึ่งมีประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว 830 คน 2 อำเภอ รวม 22 ตำบล คือ อ.พิชัยและ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

ต่อมาเวลา13.30 น.ที่ทำการพรรคเพื่อไทย เขต 2 อ.ท่าปลา นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ เขต 2 ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร หลังได้พบปะประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอท่าปลาผู้ร่วมสัมมนา กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมโครงการในวันนี้ ผู้เข้าร่วมโครงกรทุกท่าน นำความรู้ที่ได้จากวิทยากรไปแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดและพร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้มีการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนของสังคม เป็นพลังของแผ่นดินในกรต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นพลังสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปในปัจจุบัน เพราะสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งระบบการสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เกิดความเสื่อมถอยขึ้นทางจริยธรรม ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นเกิดช่องว่างของสถาบันครอบครัว จนส่งผลต่อพฤติกรรมยาชนในยุคปัจจุบัน เยาวชนบางกลุ่มหันไปพึ่งพาเสพติดและเกิดการมั่วสุมกัน จึงใคร่ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการดูแลบุตรหลานให้ดี โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญที่คือในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข .จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์