กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ตั้งเป้าปี 2580ประเทศไทยต้องลดการใช้พลังงานลง 30 %

แชร์

วันที่10 ก.ค.63 ที่ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยบริษัท ซี โอ ยู จำกัด ได้จัดสัมมนาการจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานการสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพการใช้พลังงาน และจัดทำข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (Specific Energy Consumption : SEC) ผลักดันให้สถานประกอบการ ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม สำหรับการดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จะดำเนินการดังนี้ จัดสัมมนา/อบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน และเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานให้แก่สถานประกอบการ และส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ โดยใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/แห่ง เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เกิดผลประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้

นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนองตอบตามนโยบายของรัฐ คือ “เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ” และเพื่อลดการใช้พลังงาน ให้ได้ตามเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP 2018) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะต้องดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ส่วนโรงงานอุตสาหกรรม (นอกข่ายควบคุม) ที่ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. นั้น พพ. จะดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้มีผลประหยัดเป็นรูปธรรม ทำให้โรงงานได้รับรู้ถึงสถานะการใช้พลังงานของตัวเอง เพื่อที่จะสามารถดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประหยัดพลังงานเป็นรูปธรรม มีข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต หรือเรียกว่าค่า SEC ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดในการแข่งขันได้ ซึ่งตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 กระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าในปี 2580 ประเทศไทยต้องลดการใช้พลังงานลง 30 %

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน


แชร์