“ไชยวัฒน์”เสนอโมเดลจังหวัด ขับเคลื่อนเอสเอ็มอีปี’63ไปรอด

แชร์

นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาเอสเอ็มอี มั่นใจโมเดล SMEs Smart Province ระดับจังหวัดพาเอสเอ็มอีรอด ปี ’63 แนะรัฐบาลนำไปใช้ แก้ปัญหา SMEs 3 เรื่อง สภาเอสเอ็มอีพร้อมสนับสนุน “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

จากการรวมกลุ่มภาคีเครือข่ายก่อตั้งสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) ตั้งแต่ปี 2557 โดยนางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME) และภาคีเครือข่ายกว่า 30 องค์กร จนถึงปัจจุบันภายใต้การบริหารของนายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ อดีตนายกสมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย (GASMA) ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นประธานสภาเอสเอ็มอีคนที่ 4 ต่อจากนายสุชุม เลาวัณย์ศิริ นายกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน (ATPA) และนางแก้วเก้า เผอิญโชค นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (TASME)

กลุ่มสภาเอสเอ็มอีได้ดำเนินการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการเรียกร้องและเสนอให้รัฐบาลรับทราบและแก้ไขปัญหาและความต้องการของ SMEs ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ด้านองค์ความรู้เพื่อยกระดับ SMEs สู่สากล (ติดอาวุธทางปัญญา) และด้านการตลาด ตลอดจนการสะท้อนปัญหาพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาของ SMEs (Voice of SMEs) อย่างเป็นรูปธรรมผ่านช่องทางต่างๆ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปในหลายกิจกรรม อาทิเช่น

1.การผลักดันเรื่องพระราชบัญญัติสภาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการขับเคลื่อนยกระดับ SMEs ไทย ผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทุกพรรคการเมือง

2.การสะท้อนปัญหาและความต้องการของ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กให้สามารถอยู่รอดและอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมภายใน

3.การนำเสนอเรื่อง Model “SMEs Smart Province” เพื่อแก้ไขปัญหาของ SMEs ทั้งระบบต่อกรรมาธิการคณะต่างๆ

4.การสร้างความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันสินค้าไทยให้ได้รับมาตรฐาน Halal เพื่อเจาะตลาดมุสลิมที่มีกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลก

5.การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และนำโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมมาเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

6.ตั้ง SMEs Consulting Center ที่เป็น One Stop Service เพื่อให้คำปรึกษากับ SMEs ด้านต่างๆ

7.ให้องค์ความรู้กับ SMEs และเสนอแนะแนวทางการยกระดับ SMEs ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

“ในปี 2563 สภาเอสเอ็มอีมีนโยบายที่จะพัฒนายกระดับ SMEs แบบบูรณาการเชิงรุกในเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แล้วขยายผลไปสู่ระดับประเทศต่อไป เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในปี 2563” นายไชยวัฒน์ กล่าว

WC รายงาน


แชร์