ติวเข้มอาชีวะภาคเหนือ17จว. รับเด็กเพิ่มรองรับสายอาชีพ

แชร์

อาชีวะพลิกมุมมองตั้งเป้ารับเด็กเข้าเรียนเพิ่ม สนองความต้องการด้านเศรษฐกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายการประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สายอาชีวศึกษา 50 : 50 สายสามัญ) โดยมีนายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน และมีผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สอศ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษา ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด กว่า 198 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษา เพื่อการผลิตกำลังคนให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2574) ที่มีจุดมุ่งหมายด้านการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียน มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของกำลังคนสายอาชีพ เพื่อการพัฒนาประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงจัดการประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563 (สายอาชีวศึกษา 50 : 50 สายสามัญ)

อย่างไรก็ตามจึงได้กำหนดเป้าหมายสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา 50 : 50 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563 ของสอศ. ให้เป็นไปตามทิศทางการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาปี 2563 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ซึ่งถ้าจะให้เข้าใจและนำไปดำเนินการได้ถูกต้องก็คือการพลิกมุมมองในเรื่องหลัก ๆ 4 เรื่อง ได้แก่ พลิกนโยบาย พลิกการดำเนินงาน พลิกความเชื่อ และพลิกเป้าหมาย ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อจัดทำแผนและแนวทางการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ของสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั้งในระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา

ปัจจุบันการผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการจ้างงาน ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve, New S-Curve) ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการ สอศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคน จึงต้องสร้างภาพลักษณ์และความสำคัญในการเรียนสายอาชีวศึกษา เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความความเข้าใจและเห็นเส้นทางอาชีพในอนาคต

ทั้งนี้ จึงได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563 (สายอาชีวศึกษา 50 : 50 สายสามัญ) โดยการประชุมในครั้งนี้ สอศ. ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาให้การสนับสนุน ส่งเสริม ในการจัดการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความเข้าใจการเรียนสายวิชาชีพอย่างแท้จริง

นายณรงค์ กล่าวว่า สอศ. ได้กำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563 ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึง 23 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงของการตัดสินใจของผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปรัชญา รัศมีธรรมกุล รายงาน


แชร์