กขค.เตือนซื้อขายเทสโก้โลตัส ต้องขออนุญาตก่อนรวมธุรกิจ

แชร์

กขค. เตือนซื้อขายกิจการ “เทสโก้ โลตัส” ในไทย ต้องขออนุญาตก่อนรวมธุรกิจ แจงหลักเกณฑ์การรวมธุรกิจที่มียอดเงินขายในตลาดเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตตามกฎหมาย

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผยว่า ได้ทราบข่าวจากผู้เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจค้าปลีก เกี่ยวกับกระแสข่าว การขายกิจการ “เทสโก้ โลตัส” ในประเทศไทย มีความคืบหน้าอาจจะมีการเปิดประมูลราคาซื้อขาย ในช่วงต้นปี 2563 โดยมีผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่หลายรายให้ความสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการ ดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ขอย้ำเตือนว่า การซื้อขายกิจการ “เทสโก้ โลตัส”ในประเทศไทย หากเกิดขึ้นจริงตามที่ปรากฎเป็นข่าว จะต้องดําเนินการขออนุญาต และ ต้องได้รับการอนุญาตจาก กขค. ก่อนจึงจะทําการรวมธุรกิจได้ เนื่องจากเข้าข่ายเป็นการรวมธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

สันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า(กขค.)

อย่างไรก็ตาม หากฝ่าผืนไม่ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ต้องถูกลงโทษปรับสูงสุดในอัตราร้อยละ 0.5 ของมูลค่าธุรกรรมในการรวมธุรกิจ

นายสันติชัย กล่าวว่า การรวมธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 กําหนดแนวปฎิบัติไว้ 2 แนวทาง ประกอบด้วย

แนวทางแรก เมื่อมีการรวมธุรกิจแล้วอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด (มีส่วนแบ่งตลาดเกินร้อยละ 50 และมียอดเงินขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 3 รายแรกในตลาดมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันเกินร้อยละ 75) ต้องขออนุญาต จาก กขค. ก่อนและต้องได้รับการอนุญาตจึงจะทําการรวมธุรกิจได้

แนวทางที่สอง เมื่อมีการรวมธุรกิจแล้ว อาจก่อให้เกิดการแข่งขันลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ต้องแจ้งให้ กขค. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่รวมธุรกิจ โดย กขค. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า เป็นการรวมธุรกิจที่มียอดเงินขายในตลาดตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป และไม่ก่อให้เกิดการผูกขาด หรือ เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด

นายสันติชัย กล่าวว่า กขค. ได้สั่งการให้สํานักงานคณะกรรมการกากรแข่งขันทางการค้า เฝ้าระวัง และติดตามการรวมธุรกิจอย่างใกล้ชิด และขอแจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ระมัดระวัง และปฎิบัติตามกฎหมายการแข่งขันฯ อย่างเคร่งครัดหากตรวจพบว่ามีการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายจะ ดําเนินการลงโทษอย่างเฉียบขาดทันที

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์