จุลพงษ์หนุนหาทางออกเหล็ก เอสเอ็มอีรับมีมาตรฐานกำกับ

แชร์

สภาเอสเอ็มอีนำกลุ่มหลังคาเหล็กพบรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสมอ. สะท้อนปัญหาเรื่องปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมภายใน และขอทราบความชัดเจนของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในฐานะผู้ใช้งาน โดยรองปลัดจุลพงษ์ยินดีร่วมหารือสามฝ่ายกับมิสเตอร์สตีลและมอบหมายให้สมอ.ประสานงานกับ SMEs ผ่านสภาเอสเอ็มอี

4 ธ.ค. 2562 : นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) นำสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายฯ โดยคุณพันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง นายกสมาคม เข้าพบ ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่กำกับดูแลสำนักงานมาตรฐาผลิตภัณฑ์นอุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อหารือเรื่องมาตรฐานหลังคาเหล็กชนิดต่างๆ และส่วนประกอบ

และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายใน ปริมาณความต้องการบริโภคภายในประเทศ และปริมาณที่จำเป็นต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังหารือเรื่องแนวทางการกำหนดมาตรฐานสินค้าเพื่อกีดกันสินค้าด้อยคุณภาพจากต่างประเทศที่เข้ามาทำลายตลาดในปัจจุบัน

ในการนี้ ยังได้หารือถึงเรื่องกฎหมาย AD-AC ที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้กำกับดูแล ว่าได้หารือกับนายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งท่านเสนอตัวที่จะเป็นตัวกลางในการหาทางออกร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมภายใน ผู้ใช้งาน (โรงรีด) และผู้นำเข้าเหล็ก ในนามมิสเตอร์สตีล (Mr.Steel)

ดร.จุลพงษ์ กล่าวสรุปการประชุมว่ามีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ที่ประชุมเห็นด้วยที่จะมีการกำหนดมาตรฐานต่างๆ ของเหล็กเป็นการทั่วไป และมาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับในบางผลิตภัณฑ์ที่มีจำเป็น

2. การใช้มาตรฐานสากลต่างๆ มาเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทย ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศของไทย รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัยข้อมูลทางด้านวิชาการ (Over Spec / Over Spent)

3. การกำหนดมาตรฐานต่างๆ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นหลัก ทั้งด้านความปลอดภัย ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

4. ให้มีการเวียนร่างมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของผู้ใช้งาน (ผู้นำเข้า และโรงรีด)

5. เมื่อได้รับนัดหมายเจรจาเรื่อง AD-AC ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศแล้ว ให้แจ้งทางรองปลัดฯเพื่อเข้าร่วมการเจรจาด้วย

6. สถานะการออกมาตรฐานต่างๆ
* 2228-2559 (มาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับ) อยู่ในขั้นตอนการนำข้อคิดเห็นจากการทำประชาพิจารณ์เข้าสู่คณะกรรมการวิชาการ (กว.) ก่อเสนอมาที่ สมอ.
* 1228-2535 (มาตรฐานทั่วไป) อยู่ในกระบวนการแก้ไข
* 2817-XXXX (มาตรฐานทั่วไป)
* 2753-XXXX (มาตรฐานทั่วไป)
* 2531-XXXX (มาตรฐานทั่วไป) PPGL
* 2532-XXXX (มาตรฐานทั่วไป) PPGI

WC รายงาน


แชร์