ราชกิจจาฯประกาศเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคทษช.

แชร์

ประกาศแล้วในเว็ปราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติและคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ จํานวน 7 คน นั้น

บัดนี้ พรรคไทยรักษาชาติได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560  กรณี นายกมล วิจิตรโสภาพันธ์ ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ ตามข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 31 วรรคหนึ่ง (2) และข้อ 30 นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38  วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ จํานวน 6 คนประกอบด้วย 1. นายวีรภัทร พาสุนันท์ รองหัวหน้าพรรค 2. นางธัญญ์รวี สุจิโรจน์ธนกุล เลขาธิการพรรค 3. นายพีรพงศ์ พาสุนันท์ รองเลขาธิการพรรค 4. นางสาวสุรภา ยุวนบุณย์ เหรัญญิกพรรค 5. นายศิรเมศร์ เสถียรุจิกานนท์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค 6. นางสาวจิรัตธิติกาล คุ้มเสือ โฆษกพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

 


แชร์