ครม.ไฟเขียวเงินทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาค รัฐควักประเดิม

แชร์

เคาะแล้ว ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ เงินทุนเงินอุดหนุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาค 1,222ล้านบาท รัฐเริ่มควักประเดิมเพื่อเด็กขาดแคลน

“พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่าที่ประชุม เห็นชอบการขอรับเงินจัดสรรทุนประเดิมและเงินอุดหนุนให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,222.2 ล้านบาท โดยกองทุนดังกล่าวใช้ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนผู้ขาดทุนทรัพย์ และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของอาจารย์

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวเป็นหน่วยงาน ที่ตั้งขึ้นใหม่ ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณได้รับเพียงทรัพย์สินที่โอนมาจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน จำนวน 24 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ จึงมีการนำเสนอแผนของบประมาณในปี 2561-2562 มายังรัฐบาล

ในส่วนทุนประเดิม เคยมีข้อตกลงกันว่ารัฐต้องจัดสรรเงินทุนประเดิมจำนวน 1 พันล้านบาท แต่กองทุนฯได้เสนอขอครม.ก่อน 700 ล้านบาท เพื่อเป็นงบลงทุนค่าใช้จ่ายบริหารงานพื้นฐานที่จำเป็น และขอรับเงินอุดหนุนอีกจำนวน 522.2 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1,222.2 ล้านบาท โดยงบทั้ง 2 ส่วนมีขอบเขตในการใช้จ่ายที่ชัดเจน ในส่วนทุนประเดิมจะนำไปใช้ในเรื่องการจัดสร้างระบบสารสนเทศ ในการบริหารสำนักงานในการติดตามและวิเคราะห์โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบกลุ่มเป้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ขณะที่เงินอุดหนุน ใช้ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ซึ่งมีการสำรวจแล้วมีประมาณ 6 แสนคนในสถานศึกษา 3 หมื่นแห่งจะได้รับเงินสนับสนุนในกองทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ครม.มีข้อกำหนดไปว่าขอให้กองทุนฯเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้มา ซึ่งเงินประเดิมให้ครบทั้ง 1 พันล้านบาทในปี 2563


แชร์