นิด้าโพลเผย ปชช.รู้จักสนช.ดีขึ้น-ระบุทำงานดีแล้ว

แชร์

นิด้าโพลเผยผลสำรวจพบประชาชนรู้จัก สนช.ดีขึ้น มองว่าทำงานได้ดีแล้ว แนะเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานมากขึ้น

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสายตาประชาชน” ทำการสำรวจระหว่างเดือน กรกฎาคม–สิงหาคม พ.ศ. 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ จำนวน 2,065 หน่วยตัวอย่าง

จากผลการสำรวจ เมื่อถามว่ารู้จัก หรือเคยได้ยินชื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หรือไม่ พบว่า ผลสำรวจ ปี 2561 ประชาชน ส่วนใหญ่รู้จัก สนช. ร้อยละ 83.54 และไม่รู้จัก ร้อยละ 16.46 และผลสำรวจเมื่อปี 2558 พบว่า ประชาชนรู้จักสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร้อยละ 42.30 และไม่รู้จัก ร้อยละ 57.70 เมื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจ พบว่า ในปี 2561 ประชาชนรู้จักสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2558

เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ สนช. ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ร้อยละ 84.50 มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ร้อยละ 82.50 ด้านการตรากฎหมาย ร้อยละ 82.00 และด้านการต่างประเทศ ร้อยละ 81.75

ส่วนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ สนช. ในด้านอื่น ๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 19.88 ระบุว่า ดำเนินงานได้ดีแล้ว ทำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติ ร้อยละ 13.25 ระบุว่า ควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของ สนช.ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ทราบอย่างทั่วถึง และว่า อยากให้ สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนให้มากขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ ร้อยละ 9.94 ระบุว่า ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ และแสดง ความคิดเห็นมากกว่านี้

ร้อยละ 4.22 ระบุว่า อยากให้ สนช. ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลให้มากกว่านี้ ร้อยละ 3.92 ระบุว่า อยากให้มี การปลูกฝังหรือจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวการทำงานของ สนช. กับเยาวชนในโรงเรียน ร้อยละ 3.61 ระบุว่า อยากให้ สนช. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ ร้อยละ 3.01 ระบุว่า อยากให้ สนช. ทำงานโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง และร้อยละ 2.71 ระบุว่า การพิจารณากฎหมาย ควรมีความเป็นกลาง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ


แชร์