“บิ๊กตู่” งัดม.44 ปลดล็อกพรรคการเมืองหาเสียงได้

แชร์

นายกรัฐมนตรี ออกคำสั่ง ม.44 ปลดล็อกพรรคการเมืองทำกิจกรรมรณรงค์หาเสียงได้

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแผ่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาสงบแห่งชาติที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.นี้ อันเป็นวันที่พ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และมาตรา 171 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวให้ตราพระราชกฤษฎีกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติ นี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการหาเสียงเลือกตั้งให้เริ่มกระทําได้ต้ังแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลใช้บังคับ

จึงเป็นที่แน่ชัดว่าจะมีการเลือกต้ังในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่มีความสําคัญต่ออนาคตของประเทศ ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองเพื่อเข้าไปบริหารประเทศได้อย่างอิสระและเสรี และควรที่พรรคการเมือง จะสามารถรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังเพื่อนําเสนอนโยบายใช้ในการบริหารประเทศต่อประชาชนได้ อันเป็นวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงสมควรดําเนินการ เพื่อให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ในช่วงท่ีจะมีการเลือกต้ังทั่วไป ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ดังนั้นหัวหน้า คสช.จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)2557 ยกเลิกคำสั่ง คสช.จำนวน 9 ฉบับที่เกี่ยวข้อง คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 ธ.ค.2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.


แชร์