ผู้อำนวยการบริหาร UNICEF ชื่นชมการดำเนินการด้านเด็ก-ยช.ของไทย

แชร์

ผู้อำนวยการบริหาร UNICEF เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เผยชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของไทย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นางเฮนเรียตตา ฟอร์ (Mrs. Henrietta Fore) ผู้อำนวยการบริหารองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund – UNICEF) เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทย ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวยินดีที่ได้พบกับนางเฮนเรียตตา ฟอร์ และการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร UNICEF เมื่อต้นปี 2561 ซึ่งทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีกับการครบรอบ 70 ปี ของการดำเนินการของ UNICEF ในประเทศไทย ที่มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด นายกรัฐมนตรียังชื่นชมที่ UNICEF ในไทยมีการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ทั้งสองฝ่ายได้หารือในเรื่องเด็กและเยาวชน โดยที่ UNICEF ขอให้ไทยส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ดีอยู่แล้วให้มีพัฒนาการที่ดีต่อไป อาทิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็ก โดยได้จัดทำร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561-2564 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทสังคม และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได้ โดยเป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

ทั้งนี้ การดำเนินการของรัฐบาลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นเยาวชน เนื่องจากเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือในการดูแลเด็กโยกย้ายถิ่นฐานและการไร้รัฐในเด็กมากยิ่งขึ้น โดยไทยยินดีแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศอื่น ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศอื่น ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงกับบริบทของไทย

ในช่วงท้าย ผู้อำนวยการบริหาร UNICEF ชื่นชมการดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของไทย พร้อมสนับสนุนให้ไทยสานต่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพนี้ต่อไป ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณการทำงานของ UNICEF ในประเทศไทย และยืนยันความพร้อมที่จะกระชับความร่วมมือกับ UNICEF ในทุกมิติ

อนึ่ง องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund – UNICEF) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2489 โดยมีสำนักงานใหญ่ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลความเป็นอยู่ และคุ้มครองสิทธิของเด็กในประเทศต่าง ๆ

ภาพและข้อมูลจาก www.thaigov.go.th


แชร์