Dow ตั้งเป้าเปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์ 3 ล้านตันต่อปี มุ่งส่งเสริมระบบพลาสติก

บริษัท Dow ประกาศปรับเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืนที่ตั้งไว้เมื่อปี พ.ศ. 2563 โดยขยายการดำเนินงานจากการ “หยุดขยะพลาสติก” (Stop the Waste) เป็น “เปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์” (Transform the Waste) โดย Dow มุ่งมั่นจะเปลี่ยนขยะพลาสติกและนำวัตถุดิบทางเลือกรูปแบบอื่น ๆ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ให้ได้ 3 ล้านตันต่อปีภายในปี พ.ศ. 2573 โดย Dow จะขยายผลการลดขยะด้วยการร่วมสร้างระบบนิเวศน์ทางอุตสาหกรรม เพื่อเก็บรวบรวมพลาสติกใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล รวมทั้งขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

จิม ฟิตเทอร์ลิง ประธานกรรมการบริหารของ Dow กล่าวว่า “เรากำลังขยายผลพันธสัญญาด้านความยั่งยืนเพื่อจัดการขยะพลาสติกและตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า เราได้ขยายการดำเนินงานเพื่อหยุดขยะพลาสติกผ่านการลงทุนด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อสะท้อนถึงความเป็นผู้นำและการเปลี่ยนผ่านธุรกิจพลาสติกของเราเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับขยะและสร้างระบบนิเวศน์ทางอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเราในการผลิตสินค้าตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมไปถึงโซลูชันคาร์บอนต่ำ”

จากการปรับเป้าการทำงานด้านความยั่งยืนในครั้งนี้ จะส่งผลให้มีการนำขยะจำนวนมากมาใช้ผลิตสินค้าและโซลูชันกว่า 3 ล้านตันต่อปีภายในปี 2573 ซึ่งครอบคลุมเป้าหมายเดิมที่ Dow กำหนดไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้วว่าจะช่วยให้ขยะพลาสติก 1 ล้านตันทั่วโลกถูกเก็บกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลผ่านการดำเนินงานของบริษัทและความมือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ

อันเดร อาร์เจนตัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนและรองประธานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ Dow กล่าวว่า “เป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการยกระดับมาตรฐานการทำงานและการส่งเสริมระบบนิเวศน์ทางอุตสาหกรรม โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ของเรา ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ และการทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างมีประสิทธิผล”

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน