ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1

(5 สิงหาคม 2565) ที่โรงแรมชฎา แอ๊ด นครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในเปิดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 โดยมีนายโกมล นวลรอด ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จาก ธ.ก.ส.สาขาต่าง ๆ จำนวน 30 สาขา เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้แก่ผู้ที่โชคดี

นายโกมล นวลรอด ผู้อำนวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐบาล มีนโยบายที่จะขยายการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่เกษตรกรในภาคชนบท เป็นปีแห่งการ ฟื้นฟูลูกค้า ยกระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน ธกส. ได้บริการรับฝากเงินจากส่วนงานราชการ และ ประชาชนทั่วไป เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคที่มีการจับรางวัลในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ เงินฝากของ ธ.ก.ส. ที่มุ่งเน้นและสนับสนุน เพื่อสร้างนิสัยการออมให้กับภาคประชาชน อันเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดารงชีวิต ตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน ธ.ก.ส.นครศรีธรรมราช

มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจฝาก เงินประเภทออมทรัพย์ทวีโชค กับ ธ.ก.ส. จาก 30 สาขา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเงินฝากทุกระเภท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จานวน 40,823 ล้านบาท เป็นเงินออมทรัพย์ทวีโชค 15,956 ล้านบาท เป็นสัดส่วน 39% ของเงินฝากทั้งหมด ซึ่งใช้เป็นฐานในการกาหนดรางวัลในครั้งนี้ มีจานวนรางวัล 770 รางวัล มูลค่ารวมมากกว่า 22 ล้าน 9 แสนบาท รางวัลที่ 1 รถยนต์ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ ผู้โชคดีจากสาขาถ้ำพรรณรา สาขาทุ่งใหญ่ สาขาปากน้ำกลาย สาขาพรหมคีรี และสาขาปากพนังฝั่งตะวันตก รางวัลที่ 2 รถยนต์นั่งขนาดเล็กยี่ห้อ ซูซูกิ จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ Honda จำนวน 320 รางวัล รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 140 รางวัล และรางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึก 300 รางวัล

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน