สานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบของขวัญให้ผู้สูงอายุจ.เพชรบุรี

ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นกลุ่มเปราะปางที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมถดถอยในด้านต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะร่างกายและจิตใจ ต้องเอาใจใส่และสังเกตุอย่างใกล้ชิด เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ล่าสุดบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จึงร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมีนายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวกชนิภา ศรีสมโภชน์ ผู้จัดการเขตพิเศษ บริษัท.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น เเละเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะคณะทำงานชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

นายแพทย์สุทัศน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สูงอายุและผู้ป่วยแต่ละคนจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันมีผู้อายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จำนวน 90,000 ราย ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละคนจะมี อสม.ผู้ดูแลประจำตัวอยู่ ต้องขอบคุณทาง ซีพี ออลล์ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนแพมเพิส ของใช้ น้ำดื่มสะอาด มาในครั้งนี้ ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้สูงอายุที่มีความลำบาก ทำให้ผู้ป่วยทุกท่านทราบซึ้งที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้

ด้านนางสาวกชนิภา ผู้จัดการเขตพิเศษ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น เเละเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะคณะทำงานชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น อาศัยพื้นที่ชุมชนในการประกอบธุรกิจ ไปพร้อมๆ กับการตอบแทนชุมชนด้วยการส่งต่อกำลังใจมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายมาอย่างต่อเนื่อง อย่างที่ทราบกันดีว่า สังคมในปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากขึ้น การจับจ่ายใช้สอยของผู้สูงอายุในพื้นที่หรือชุมชนในพื้นที่ก็อาศัยเราเป็นส่วนหนึ่ง เราก็ให้ประโยชน์กลับชุมชน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะว่าสิ่งที่เรามอบให้หรือว่าสิ่งที่เรามาดูแล เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นผ้าอ้อม สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ถือเป็นรายจ่ายต่อเดือนที่ค่อนข้างสูง ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่พื้นที่เพชรบุรีได้มาเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุในชุมชนของเรา

สำหรับการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคครั้งนี้ได้กระจายไปในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง , องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน, เทศบาลตำบลหนองจอก, เทศบาลตำบลท่ายาง , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ โดยผ่านจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ส่งมอบพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจญาติผู้สูงอายุและผู้ป่วย ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”