วช. ร่วม ม.ราชมงคลล้านนาน่าน และ ไฟฟ้า หงสา ร่วมพัฒนาเมนูอาหารพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่บ้านห้วยหาดหมู่ที่ 7 และบ้านหลักลาย หมู่ที่ 8 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วารินทร์ ธนาสมหวัง ที่ปรึกษาต้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกรมประมงท ดร.อภิชาติ เดิมวิชชากร อดีตผู้เชี่ยวชาญต้านอนุกรมวิธานกรมประมง นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญต้านสัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำสวยงามกรมประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง ดร.วรชาติ ตุลยเสถียร เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ เดินทางมาศึกษาวิจัย และเปิดกิจกรรมการพัฒนาเมนูอาหารพื้นบ้าน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบท ปลาสวยงามธรรมชาติ โดยมี นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด สมบรูณ์ อุทังไข ปลัดอาวุโสอำเภอปัว บุญธรรม จันขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอวน นางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และชาวบ้านห้วยหาด และบ้านหลักลาย ให้การต้อนรับ

การเปิดกิจกรรม พัฒนาเมนูอาหารพื้นบ้าน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ได้ดำเนินงานโครงการวิจัย “การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามธรรมชาติและพัฒนานวัตกรรมบ่อดินปั้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในเรื่องการเพิ่มมูลค่า ปลาสวยงามเชิงเศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติโดยการดำเนินงานได้ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ที่บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด จัด ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติ การศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์พันธุ์ปลาต้นน้ำ การสร้างฝายชลอน้ำ การปลูกป่า การพัฒนานวัฒกรรมบ่อดินปั้น การปล่อยพันธุ์ปลาสวยงามธรรมชาติ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเมนูอาหารพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรม ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการผลักดันและส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้แขกผู้มาเยือน ได้นำความรู้และประสบการณ์ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้ด้านเมนูอาหาร พันธุ์ปลาสวยงามธรรมชาติ และข้อมูลสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน เพื่อนำกลับไปบอกเล่าแก่นักท่องเที่ยวท่านอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ขึ้นมาชิมเมนูอาหาร และชมความงามของพันธุ์ปลา และธรรมชาติบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลายแห่งนี้ ต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน