ชวนกันทำดี “ข้าว”นาบุญ แสงทองของคนน่าน เกี่ยวความดี ปี 4

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น.ที่แปลงข้าวนาบุญ แสงทองรีสอร์ท อ.เชียงกลาง จ.น่าน โดยมีนายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและพลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ร่วมกับสโมสรไลออนส์เชียงกลาง แสงทองรีสอร์ท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานน่าน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการชวนกันทำดี “ข้าว”นาบุญ แสงทองของคนน่าน กิจกรรม เกี่ยวความดี ปี 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัย และแจกจ่ายข้าว กล้าพันธุ์ที่ร่วมกันปลูก (เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2564) ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ร่วมโครงการ โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีในวันนั้น

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสานต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหน้าฝน สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดน่าน โดยเฉพาะประเพณีการเกี่ยวข้าวนวดข้าว, การทำอาหาร ,การแสดงของแต่ละชนเผ่าและเรื่องเล่าให้คงอยู่ และมีการแจกจ่ายกล้าพันธุ์ข้าวที่เครือข่ายชวนกันทำดีมาร่วมกันปลูก ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ร่วมโครงการ เพื่อนำไปเป็นอาหารและขยายกล้าพันธุ์ปลุกกระแสนำร่องภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ทำเกษตรปลอดภัย โดยไม่ใช้สารเคมีและสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันและการให้ เกิดการสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนในสังคม

นอกจากนี้ ยังเป็นโครงการที่สร้างเครือข่ายชวนกันทำดี ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดินต่อไป และในปีนี้ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีขบวนแห่กลุ่มชาติพันธุ์ และการเล่าเรื่องราวความภูมิใจในภูมิปัญญา เพื่ออนุรักษ์รักษา ต่อยอด และเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การทำบุญข้าวใหม่ (ตานข้าวใหม่) การร่วมกันเกี่ยวข้าว นวดข้าว การจัดซุ้มอาหารของดีเชียงกลาง ซุ้มอาหารกลุ่มชาติพันธุ์น่าน และการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน