เปิดอบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แชร์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นายปรัชญา ตะเภา ผอ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาสารคาม เป็นประธานพิธีอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีนายสมศักดิ์ อังกุรวัฒนานุกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และคณะกรรมการดำเนินงาน

ด้านนาย สมศักดิ์ อังกูรวัฒนานุกุล รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานได้กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒พ.ศ. 2545ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และการใช้ข้อมูลสารเสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนร่วมกัน ระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้วยการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกเพื่อกำหนดข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษา ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้ตระหนักดีถึงการจัดการการศึกษา จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลา ๕ ปี คือ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ถึง ปีพุทธศักราช ๒๕๖๙ กำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ ๑๗ ถึง ๓๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ
๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา
แก่บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
๒. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๓. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯ จำนวน…80.คน และได้รับเกียรติจาก นายสมนึก นิลพันธุ์ อดีต รองผอ.วิทยาลัยการอาชีพ ร้อยเอ็ด มาเป็นวิทยากร อบรมตลอดงาน

ทีมข่าวมหาสารคาม


แชร์