เปิดโมเดล “เกษตรนำ ท่องเที่ยวตาม” เชื่อมโยงองค์ความรู้เกษตรครบวงจร

แชร์

(11 พ.ย.64) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “MCAT FARM และ K FARM Koffee” และเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ Excellent Center ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี, นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ เจ้าร่วมงานครั้งนี้

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่น ที่จะยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ทั้ง 47 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างโอกาส และผลิตผู้ประกอบการ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการเกษตรและแต่ละพื้นที่ ผนวกกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีอาชีพที่มั่นคง สร้างผู้ผลิต สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

นอกจากนี้จะผลักดันในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรรูปแบบใหม่ไม่เฉพาะแต่ภายในประเทศเท่านั้นแต่จะเปิดโอกาสให้ต่างประเทศที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เรื่องการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงเชิงพาณิชย์ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในรูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยว โดยใช้ “เกษตรนำ ท่องเที่ยวตาม” ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในวิทยาลัยเกษตรฯ มาผนวกกับการท่องเที่ยวเกษตรผสมผสานด้วยระบบการบริหารจัดการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา

สำหรับโครงการ “MCAT FARM และ K FARM Koffee” ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามนี้ถือเป็นโมเดลต้นแบบให้กับวิทยาลัยเกษตรฯ ทั้งหมด ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนมีชีวิต พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี สามารถพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ มั่นใจว่าเรียนเกษตรจบมามีงานทำทุกคน และอาชีพเกษตรต่อไปจากนี้เชื่อว่าจะเป็นหัวหอกสำคัญที่จะนำพาประเทศก้าวฝ่าวิกฤตทุกเรื่องไปได้

ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการ “MCAT FARM และ K FARM Koffee” ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรที่สำคัญสำหรับประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียง ทั้งยังเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและเป้นแหล่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งหนึ่งที่เป็นแบบอบ่างในการจัดการศึกษา โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับบริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด ที่ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผู้เรียนเกิดทักษะและความมั่นคงในกาประกอบอาชีพ…

ทีมข่าวมหาสารคาม


แชร์