“มันสำปะหลัง” เป็นโรคใบด่าง ยังให้ผลผลิตได้

ไร่มันสำปะหลัง
แชร์

ช่วงปีที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือพบโรคในมันสำปะหลังจากไวรัส โดยพาหะจากไรแดง แมงหวี่ขาวและศัตรูพืชอื่นๆ ส่งผลให้ใบของมันสำปะหลังเสียหาย การผลิตลดลง 6.7%

ดร.กร สุขเกษม ลงพื้นดูงานที่ จ.บุรีรัมย์

ดร. กร สุขเกษม ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายจากโรคแมลง และแนะนำให้แก้ไขในส่วนที่พอช่วยเหลือได้ โดยแม้บางส่วนของใบจะเสียหาย แต่ยังสามารถใช้ใบส่วนที่ดี ในการพัฒนาผลผลิตได้ต่อไปโดยเสริมสาร และสัดส่วนการผสมปุ๋ยหรือยา เพื่อรักษาผลผลิต

ไร่มันสำปะหลัง จ.บุรีรัมย์

หลังใช้ “RD2551” เดือนละครั้งพบว่ามันสำปะหลังมีความสามารถให้ผลผลิตลดการระบาดทางเชื้อได้ โดยใบบางส่วนเป็นใบปกติ สามารถปรุงอาหารได้เช่นเดิม จึงกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ช่วยทำให้ต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างให้ผลผลิตได้ตามปกติถึงมากกว่า พบว่าฟื้นฟูต้นให้มีขนาดใหญ่กว่าแปลงที่ไม่ได้ใช้ เมื่อเปรียบเทียบในพื้นที่เดียวกัน ถือได้ว่าเป็นสารที่ช่วยบำรุงให้ผลผลิตดีกว่าปกติ คาดว่าน่าจะได้ผลผลิตบวกลบ 10 ตันต่อไร่ เจ้าของไร่มันกล่าว

มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่เสริมรายได้ให้เกษตรกรไทยได้มหาศาล การทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ และน้ำหนักทีไ่ด้มาตรฐาน จะทำให้การแข่งขันด้านการส่งออกของประเทศแข็งแกร่งขึ้น

อังสนา วัฒนพานิช รายงานแชร์