วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จัดการศึกษาระบบทวิภาคี

แชร์

นายนพดล สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ได้มีนโยบายเน้นให้วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาแห่งการมีงานทำ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โรงเรียน โรงงาน ซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัทฮอนด้าฯ ในการส่ง นศ.ระดับ ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เข้าฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2-4 โดยปูพื้นฐานเพื่อรองรับการฝึกอาชีพตั้งแต่ระดับปวช 3 ฝึกทักษะพื้นฐาน basic skill และให้ไป reskill ต่อด้วย up skill และ new skillในสถานประกอบการซึ่งมีว้สดุเครืองมือ ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี ..ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับ นศ. อย่างสูงสุด และเมื่อจบการศึกษาจะสามารถทำงานมีงานทำได้ทันที อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจยุดโควิด19 ช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองทั้งทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต…ได้เป็นอย่างดียิ่ง

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม รายงาน


แชร์