คณะกรรมการชุมชน 8 เขตกทม.อบรมรุ่นที่ 1 สร้างเครือข่ายผู้นำ

แชร์

กทม.สร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นหลักการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการความร่วมมือ ชูการมีส่วนร่วมในการทำงานของทุกภาคส่วน มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการคิดและการแก้ไขปัญหา

2 พ.ย. 64 / นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นหลักการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการทำงานของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการคิดและการแก้ไขปัญหา มีภาครัฐให้การสนับสนุน ภาคเอกชนให้การช่วยเหลือ ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนจึงเป็นเป้าหมายหลักที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการดำเนินการเป็นอันดับแรก ภายใต้พื้นฐานความสุข และความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งการจะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ผู้นำชุมชนที่เป็นนักพัฒนา มีจิตสำนึกรักถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญของกรุงเทพมหานครที่จะเป็นผู้แทนในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ เป็นแบบอย่างของการพัฒนาคนให้เข้มแข็ง เพื่อร่วมพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่น่าอยู่และยั่งยืนสำหรับทุกคน

กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านบทบาท หน้าที่ และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชน ให้เป็นผู้มีศักยภาพในตนเอง ให้ทุกท่านเป็นผู้นำชุมชนที่พร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของคณะกรรมการชุมชนให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้

สำหรับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบไป-กลับครั้งนี้ มีระยะเวลา 2 วัน ดำเนินการจำนวน 10 รุ่น รวมทั้งสิ้น 2,000 คน กลุ่มเป้าหมายในแต่ละรุ่นได้แก่ คณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนจาก 50 สำนักงานเขต จำนวน 180 คน วิทยากร 6 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 14 คน รวมรุ่นละ 200 คน สำหรับวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 8 เขต ประกอบด้วย เขตดินแดง เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตสัมพันธวงศ์ เขตห้วยขวาง และเขตสาทร

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์