PIM ติด Top 5 มหาวิทยาลัยไทยในเอเชีย ด้านความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนในระดับ A

แชร์

U-Multirank สถาบันจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (The European Commission’s Erasmus+ Programme) ดำเนินการโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทวีปยุโรปเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ประจำปี 2021 ภายใต้มาตรฐาน 5 มิติ คือ ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning), ด้านการวิจัย (Research), ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer), ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation) และด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement) โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 1,948 แห่ง จาก 97 ประเทศทั่วโลก และมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 51 แห่งเข้าร่วมประเมินดังกล่าว

ภาพรวมเปิดตามแบบ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ได้ผลการดำเนินงานในระดับ “A” (ดีมาก) ด้านการจัดการเรียนการสอน (Teaching & Learning) ด้วยเกณฑ์ตัวชี้วัดจากTop scores ของอัตราการสำเร็จการศึกษารวมระดับปริญญาตรี (Bachelor graduation rate),อัตราการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเวลาที่กำหนด (Graduating on time: Bachelors) เป็นอันดับ 1 ของไทยและอันดับ 5 ของเอเชีย รวมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่ครบวงจร จัดการศึกษาทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ จากผลประเมินยืนยันให้เห็นความแข็งแกร่งของโมเดลการเรียนการสอน ของPIM ต้นฉบับของ “Work-based Education” (WBE) แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่าง “เรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน” เพิ่มศักยภาพของการศึกษาที่นำมาซึ่งทักษะสำคัญทั้ง 3 ได้แก่ ทักษะด้านอาชีพ(Professional skills) ทักษะด้านสังคม(Social Skills) และ ทักษะด้านการดำเนินชีวิต (Life Skills) สามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทำงานได้ทันที (Ready to Work) ถือเป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียน นับเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาการศึกษาไทยให้ยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นสากล มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจชั้นนำของอาเซียน ASEAN’s LEADING Corporate University เพื่อสร้างประโยชน์ พัฒนาสังคม และ ประเทศชาติ

ที่มา : https://www.umultirank.org/compare?trackType=compare&sightMode=undefined&section=compareRanking&mode=likewithlike&instutionalField=true&pref-4=1&pref-4=2&name=null&country=93&country=48&country=139&country=9&country=76&country=82&country=20&country=86&country=57&country=109&country=22&country=24&country=60&country=25&country=89&country=62&country=65&country=70&country=71&country=102&country=84&country=36&country=37&country=75&country=77&country=79&country=81&country=205&country=184&country=119&country=59&co&indicators=42&indicators=45&sortOrder=desc&sortCol=overallPerformance&valueLetterMode=showLetters

นอกจากนี้ PIM ยังได้คะแนนโดดเด่นใน 4 จาก 5 ด้านที่ประเมิน ได้แก่

  • ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning)
  • ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer)
  • ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation)
  • ด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement)

การมีส่วนร่วมกับสังคม :บัณฑิต 86.29% ทำงานในภูมิภาคที่ PIM ตั้งอยู่ เป็นอันดับ 5 ของไทยและอันดับ 8 ของเอเชีย

ที่มา: https://www.umultirank.org/study-at/panyapiwat-institute-of-management-rankings


แชร์