ซีพี ออลล์ ติดกลุ่มหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องปีที่ 4

แชร์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ระบุมีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก 146 บริษัท เผยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ติดกลุ่มหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2561 ในกลุ่มบริการ

6 ต.ค.64 / นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดเผยว่ามีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลไปพร้อมๆกัน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง ยึดมั่นตามปณิธานองค์กร “ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส ” ซึ่งบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ตามรอบการประกาศผลในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ

การได้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนของซีพี ออลล์ จึงเป็นอีกปัจจัยที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนพิจาณาลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัยด้าน Environment, Social, Governance (ESG) มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงเป็นการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดการดำเนินธุรกิจภายใต้คาถาบรรษัทภิบาล “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร บนพื้นฐานค่านิยมเครือเจริญโภคภัณฑ์ ‘3 ประโยชน์‘ ตอบโจทย์ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร

ซีพี ออลล์ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส” มาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์