ว.เทคนิคฯ จัดมาตรฐานอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปชิฟิก

แชร์

นายสถิต สุขสำราญ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เปิดเผยว่า วิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีการ จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชาชีพตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพทุกช่วงวัยในสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการ “ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ตอบโจทย์ต่อนโยบาย Thailand 4.0 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ วิทยาลัยฯ

จึงได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ “Sakonnakhon Model” ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การเป็นนักนวัตกรและเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วยเงื่อนไข 3 ด้าน 15 ตัวบ่งชี้ คือ 5 ทันสมัย(หลักสูตรทันสมัย ห้องเรียนทันสมัย สื่อ/เครื่องมือ/ครุภัณฑ์ทันสมัย เทคโนโลยีทันสมัย เครือข่ายความร่วมมือทันสมัย) 5 ทักษะ (ทักษะวิชาชีพ/อาชีพ ทักษะการสื่อสาร ทักษะดิจิทัล/เทคโนโลยี ทักษะความคิดสร้างสรรค์/นักนวัตกร ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ) 5 มาตรฐาน (มาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปชิฟิก APACC มาตรฐานสากล เพียสัน B-TEC ประเทศอังกฤษ)

“สำหรับการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปชิฟิก หรือ APACC นั้น วิทยาลัยฯ จะเข้ารับการประเมินการและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปชิฟิก (APACC) ในปีการศึกษา 2565 นี้

“โดยในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้มีการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล (APACC)” เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการประเมินนานาชาติตามมาตรฐานสากลของ APACC พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก และความเข้าใจ ของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าใจมาตรฐานสากล APACC จำนวน 7 มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินดังกล่าวมาให้ความรู้แก่คณะครูและบุลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ประกอบด้วย ดร. พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา, ดร. ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นวิทยากร ผู้ให้ความรู้นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสกลนครให้ก้าวไปข้างหน้าตามมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและระดับนานาชาติสู่มาตรฐานสากล (National Coordinator for Accreditation : NCA) ของ APACC ต่อไป” นายสถิต กล่าว

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน


แชร์