“อัศวิน”ยกเสาเอกอาคารโรงเรือนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก

กทม.ยกเสาเอกอาคารโรงเรือนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ช่วยเกษตรกรย่านหนองจอก บรรเทาความเดือดร้อนข้าวเปลือกราคาถูก

17ก.ย.64 / พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธียกเสาเอกอาคารโรงเรือนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ณ วิสาหกิจชุมชนคนทำข้าวและไร่นาสวนผสมหมู่ 6 ก้าวหน้า และวิสาหกิจชุมชนแผ่นดินทองบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์ เขตหนองจอก โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศักดิ์ชัย บุญมา นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวสุธิตา โอสถานุเคราะห์ กรรมการมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตหนองจอก ผู้บริหารเขตลาดกระบัง ผู้บริหารสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ผู้แทนชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

สืบเนื่องจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 23 เม.ย.62 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมัดยิดมูกร็อดรอบีน (ลำหิน) เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก โดยได้รับทราบความเดือดร้อนจากภาวะราคาข้าวตกต่ำ เกษตรกรไม่สามารถเก็บข้าวหลังเก็บเกี่ยวข้าวไว้ได้ จำเป็นต้องขายโดยเร็ว เนื่องจากข้าวที่เก็บเกี่ยวจากแปลงนาข้าวมีความชื้นสูง หากเก็บไว้นานจะเกิดความเสียหายและต้องทำลายข้าวทิ้งในที่สุด เกษตรกรจึงต้องการเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก

กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก จำนวน 4 เครื่อง งบประมาณ 16.5 ล้านบาท จากมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ มอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากข้าวเปลือกราคาถูก ในขั้นดำเนินการได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องผู้ที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากสถานที่ต่างๆ ที่ตั้งเครื่องอบข้าว จำนวน 4 จุด ผลจากการรับฟังความเห็นของเกษตรกรที่ประชุมมีมติร่วมกันขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก โดยจัดตั้งเป็นกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชน” เพื่อบริหารจัดการเครื่องอบข้าว จำนวน 3 แห่ง คือ 1.วิสาหกิจชุมชนคนทำข้าวและไร่นาสวนผสม ม.6 ก้าวหน้า หมู่ที่ 6 แขวงคลองสิบสอง 2.วิสาหกิจชุมชนแผ่นดินทองบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์แปรรูปข้าว หมู่ที่ 10 แขวงคลองสิบสอง และ 3.วิสาหกิจชุมชนตู้อบข้าวและผลิตพันธุ์ข้าวแขวงกระทุ่มราย หมู่ 11 แขวงกระทุ่มราย

ทั้งนี้ มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ ได้ว่าจ้างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องอบข้าวและธุรกิจการเกษตร เป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและพัฒนาเกษตรกร โดยใช้ระยะเวลาดำเนินก่อสร้างประมาณ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.64 โดยวันนี้เป็นการตั้งเสาเอกอาคารโรงเรือนเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก จำนวน 2 แห่ง ณ วิสาหกิจชุมชนคนทำข้าวและไร่นาสวนผสมหมู่ 6 ก้าวหน้า และวิสาหกิจชุมชนแผ่นดินทองบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์ เขตหนองจอก อนึ่ง หากติดตั้งเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ครบทั้ง 3 แห่ง จะสามารถเพิ่มมูลค่าข้าวเปลือก 7.2-10.5 ล้านบาทต่อปี

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน