มติ“ศบค.กทม.”สั่งเขย่าแคมป์คนงานก่อสร้าง

แชร์

ติวเข้มเขตและเจ้าของแคมป์ก่อสร้างเดินตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

15 มิ.ย. 64 / พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) พร้อมด้วยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการ Bubble Protocol และ Bubble & Sealed ในแคมป์คนงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง โดยผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข นางรุจิรา ตระกูลพัว รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อำนวยการเขต 50 สำนักงานเขต ผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ไปยังสำนักงานเขตทุกเขตและสถานที่ตั้งของผู้ประกอบการก่อสร้าง

ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผู้อำนวยการ ศบค.กทม.

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) เกิดขึ้นในแคมป์คนงานก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครจึงได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการ Bubble Protocol ตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งสำนักอนามัยจะจัดส่งคู่มือและแบบตรวจสอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทั้งที่พัก และสถานที่ทำงาน ให้แก่สำนักงานเขตต่างๆ เพื่อนำไปส่งต่อไปยังผู้ประกอบการก่อสร้าง

ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินงานตามมาตรการ Bubble Protocol ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบตามแบบตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานเขตเพื่อตรวจซ้ำว่าเป็นไปตามที่ผู้ประกอบการตรวจสอบหรือไม่ จากนั้นจัดส่งผลการตรวจของสำนักงานเขตไปยังศูนย์ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระดับกลุ่มเขตเพื่อตรวจกำกับอีกลำดับชั้น เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการปฏิบัติสูงสุด

พร้อมกันนี้กรุงเทพมหานคร และ สปคม. จะสุ่มตรวจเชิงรุกคนงานก่อสร้างทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวทุกแคมป์ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป้าหมายแคมป์ที่มีคนงาน 100 คนขึ้นไป จะสุ่มตรวจ 75 คน แคมป์ฯ ที่มีคนงาน 50-99 คน สุ่มตรวจ 50 คน ส่วนแคมป์ฯ ที่มีคนงานน้อยกว่า 50 คน จะตรวจทุกคน หากพบผู้ติดเชื้อ 2 คนขึ้นไป แคมป์ดังกล่าวจะต้องดำเนินมาตรการ “Bubble and Seal” ซึ่งจะมีความเข้มข้นและมีมาตรการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนยิ่งขึ้น

ส่วนแคมป์ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเกินกว่าที่กำหนดข้างต้นให้ยังคงดำเนินมาตรการ Bubble Protocol ทั้งนี้เพื่อแยกผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงออกจากชุมชน อันเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์