กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมเสวนาCovid-19ภาพสะท้อนของการยอมรับ LGBTIQN+ในสังคมไทย

แชร์

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมเสวนา “Covid-19 ภาพสะท้อนของการยอมรับ LGBTIQN + ในสังคมไทย” พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้ความคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “Covid-19 ภาพสะท้อนของการยอมรับ LGBTIQN + ในสังคมไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสวนา ภายใต้กิจกรรมวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ ประจำปี 2021 (IDAHOT) ซึ่งจัดโดย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาสังคม ผ่านทาง Application Zoom และ Facebook live ของสมาคมฟ้าสีรุ้ง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลาย ทางอัตลักษณ์ทางเพศ และวิถีทางเพศของบุคคล

สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาการ และการดำเนินงานของกรมฯ ในการให้ความคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งด้านนโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติ  อาทิ การกำหนดให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความคุ้มครองตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565)  การผลักดันร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ….  และร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ….

การให้ความรู้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ การพัฒนามาตรฐานสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  และการส่งเสริมมาตรการขจัดการเลือกปฏิบัติในองค์กร  ตลอดจนได้เน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT Friendly Government Organization) และการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยพัฒนาการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศต่อไป

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์