มรภ.มหาสารคามจัด Big Cleaning Day ตามภารกิจ 5 ส.

(23 พ.ค. 64) ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการ Big Cleaning Day ตามภารกิจ 5 ส โดยมี ดร.จินดา แก่นสมบัติ รองคณบดีฯ กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อคณะ และมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่จะเปิดเทอม ในวันที่ 14 มิถุนายน นี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายการรักษาความสะอาดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อร่วมแรงร่วมใจ มีส่วนร่วมสร้างความรัก ความสามัคคี ต่อบุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของคณะ จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้พร้อมต่อการใช้งานการจัดการเรียนการสอน และสร้างจิตอาสาของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบและความรับผิดอชอบต่อสังคม ส่วนรวม ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนักศึกษา บุคลากรภายในคณะและนอกคณะ

ทั้งนี้ทางด้าน ม.ราชภัฏมหาสารคาม ได้กําหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันเปิดภาคการศึกษา ที่ 1/2564 นั้น เนื่องจากในปัจจุบันจังหวัดมหาสารคาม มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) และผู้ที่อยู่ในเกณฑ์มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงเป็นจํานวนมาก มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และอนามัยของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงขอให้นักเรียน และนักศึกษาทุกคนที่มีภูมิลําเนาอยู่นอกเขตอําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ต่างจังหวัด หรือเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เดินทางเข้าเขตพื้นที่อําเภอเมืองมหาสารคาม ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและสังเกตอาการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม และเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนทันวันเปิดภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ทั้งนี้ หากนักศึกษาอยู่ร่วมกับบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้นักเรียนและนักศึกษา กักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม

ทีมข่าว มหาสารคาม