เสวนา”เมืองเพ็ชร์เมือง 3 รส”สู่เมืองสร้างสรรค์ของ ยูเนสโก

14 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 14.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นายอำเภอบ้านลาด หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมงานเสวนาเมืองเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ “เมืองเพ็ชร์เมือง 3 รส” เพื่อยกระดับ จังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ของ ยูเนสโก ณ สวนตาลลุงถนอมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีมีความพร้อมและประสงค์ที่จะเสนอตัวเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก โดยจะสมัครเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร หรือ Creative City of Gastronomy by UNESCO จังหวัดเพชรบุรีได้ผสมผสานระหว่าง ศิลปวัฒนธรรม และอาหาร ภายใต้แนวคิด อาหารประสานศิลป์ Eat and Art Unlimited โดยเฉพาะความโดดเด่นด้านอาหารของจังหวัดเพชรบุรี ที่สะท้อนผ่านวัตถุดิบประกอบอาหารทั้งเกลือ มะนาวแป้น และน้ำตาลโตนด จึงเรียกได้ว่าจังหวัดเพชรบุรี เป็น“เมืองเพ็ชร์เมือง 3 รส”

สำหรับการเสวนาเมืองเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์“เมืองเพ็ชร์เมือง 3 รส” ในวันนี้มีวัตถุประสงค์อยู่ 3 ประการ คือ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่โดดเด่นในด้านรสชาติของอาหาร ทั้ง รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสหวาน ของจังหวัดเพชรบุรี จากปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนผู้ผลิต นักวิชาการ และตัวแทนผู้ประกอบการ , เพื่อสร้างการรับรู้ในการเป็นแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบของจังหวัดเพชรบุรี สำหรับนำเสนอจุดเด่นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร และเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน เพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์

สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี/รายงาน