โคก หนอง นา โมเดล ตามรอยศาสตร์พระราชา

แชร์

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการมอบอุปกรณ์ และติดตามการดำเนินโครงการตามศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา โมเดล”

6ก.พ.64/ กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้มอบอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการทำการเกษตรให้กับหน่วยงานในกองเรือยุทธการ (กร.) ที่ดำเนินการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) ได้แก่ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ และ กองการบินทหารเรือ ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ

ในส่วนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือนั้น ได้ดำเนินการตามแนวทางเกือบสมบูรณ์แล้ว ซึ่งถือได้ว่าทั้ง 3 หน่วย ในกองเรือยุทธการน้อมนำแนวทางที่ได้ต่อยอดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้กับสภาพแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ ในการนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการทั้ง 3 หน่วย อย่างใกล้ชิด

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์