ตัดพ่อค้าคนกลาง”เกษตร”เล่นเองลุยค้าส่งสัตว์น้ำ

แชร์

ยุคโควิด-19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับมือตลาดไทเปิด”ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ช่วยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ก่อนขยับเป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำแห่งใหม่เพื่อกระจายตลาดค้าส่งไปทั่วประเทศ

20 ม.ค.64/ นายเฉลิมขัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการเปิดงานการเปิดตลาดประมงปลอดภัย GAP” ภายใต้โครงการ”ส่งเสริมและการพัฒนาการตลาดสินค้าประมงปลอดภัยในพื้นที่ตลาดไท “ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรฯ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) นายโอฬาร พิทักษ์ ที่ปรึกษาตลาดไท พร้อมด้วยนายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย (ผู้แทนเกษตรกรกุ้งก้ามกราม) นายชาลี จิตรประสงค์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง ฉะเชิงเทรา (ผู้แทนเกษตรกรกุ้งขาวแวนาไม) และนายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (ผู้แทนเกษตรกรปลากะพงขาว) ให้การต้อนรับ

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ถือเป็นการร่วมมือของทุกฝ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายผลผลิต เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งขาวแวนาไม และปลากะพงขาว และเป็นอีกช่องทางการกระจายสินค้าสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งทางตลาดไทจะให้บริการเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายฟรี เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 เมษายน 2564 ขณะเดียวกันยังมอบหมายให้ทางกรมประมงร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเปิดพื้นที่จำหน่ายทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้นมีการจำหน่ายและช่วยเหลือเกษตรกรขายกุ้งได้มากกว่า 300 ตัน มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท และเพื่อเป็นการขยายการช่วยเหลือยังมอบหมายให้ทาง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือ อตก. เปิดตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางด้วยและในอนาคตคาดหวังที่จะผลักดันให้ “ตลาดประมงปลอดภัย GAP” เป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำแห่งใหม่ เพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตามเปิดตลาดประมงปลอดภัย GAP” ที่ตลาดไทครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มตลาดค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อเป็นสถานที่กระจายสินค้าสัตว์น้ำ เพราะด้วยทำเลที่ตั้งของตลาดไทนั้น มีความเหมาะสม เพราะเป็นตลาดใหญ่ที่ครบวงจร มีฐานลูกค้าที่สามารถกระจายสินค้าสัตว์น้ำไปสู่ภาคอีสานและภาคเหนือ รวมทั้ง Modern Trade ใหญ่ๆ ซึ่งประโยชน์ในระยะสั้นของการเปิดตลาดนี้ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำในภาวะวิกฤต COVID-19 ซึ่งจะเปิดให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายได้

ส่วนในระยะยาว คือ การพัฒนาให้เกษตรกรเข้าสู่วัฎจักรการตลาดด้วยตนเอง ให้เกษตรกรได้เรียนรู้แนวคิดด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่ที่มีการวางแผนการผลิตสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง เข้าสู่กลไกการตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรได้เบื้องต้นมีเกษตรกรเข้ามาร่วมจำหน่ายสินค้าประมงปลอดภัยในครั้งนี้ กว่า 200 ราย จาก 5 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม กุ้งขาวแวนาไม และปลากะพงขาว ซึ่งเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมประมงทั้งสิ้น เพื่อให้เกิดตลาดที่มีคุณภาพของสินค้าที่ผู้บริโภคเชื่อถือได้ โดยในช่วงแรกจะเป็นการจำหน่ายผลผลิตในลักษณะขายส่ง เริ่มต้นที่วันละ 5 ตัน และสามารถเพิ่มปริมาณได้อีกหากเป็นที่นิยมของผู้ซื้อ

นายเฉลิมชัย กล่าวว่าในอนาคตจะร่วมกันพัฒนาให้เป็นตลาดสัตว์น้ำยุคใหม่ ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย สินค้าคุณภาพปลอดภัย เกษตรกรจำหน่ายเอง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถเข้าสู่กลไกการค้าได้โดยตรง ลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภคได้สินค้าดีมีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ภายใต้ระบบการบริหารจัดการตลาดให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วย เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงต่อไป

ด้านนายโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) กล่าวว่า ทางตลาดไท ได้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งของตลาดให้เป็นโซนจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัย โดยจัดสรรพื้นที่กว่า 7,750 ตารางเมตร สำหรับรองรับเกษตรกรและผู้ซื้อ มีการปรับโครงสร้าง และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไปตามมาตรฐานของกรมประมง พร้อมมีระบบการจัดจำหน่ายเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เข้มงวด มีระบบ QR Code ที่ใช้ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้าได้ รวมไปถึงมาตรการ D-M-H-T ที่เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะ ก่อนเข้าตลาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์