ทำได้จริงไหม…? ยกระดับเกษตรไทยสู่ 4.0

แชร์

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อลงกรณ์ – นราพัฒน์ เดินหน้า ยกระดับเกษตรไทยสู่ 4.0 นำเทคโนโลยีฝ่าวิกฤติภาคเกษตร รอบด้าน

25ก.พ. 63/ นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมนา “การจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ (Big data) ปี 2563” ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมจันทบุรี โรงแรม Ambassador city จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิดโลกเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยน

ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปี 2020 ยกระดับเกษตรกรไทยด้วยเทคโนโลยีเกษตร 4.0” โดย มีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ Big data เพื่อคนไทยทุกคน” พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมการจัดทำบันทึกความร่วมมือการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

นายนราพัฒน์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยในอนาคตต้องขับเคลื่อนภายใต้ฐานข้อมูลที่แม่นยำและสามารถนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือให้ถูก “Pain point “ เพื่อให้สมามารถทันต่อสถานการณ์ในขณะนี้

ขณะที่นายอลงกรณ์ ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปี 2020 ยกระดับเกษตรกรไทยด้วยเทคโนโลยีเกษตร 4.0” ว่าภายใต้ความท้าทายในอนาคต และ Mega trend ของโลก เช่นจะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจาก 7.6 พันล้านคนเป็น 9.5พันล้านคน ใน 30 ปีข้างหน้าความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องปฏิรูปกระทรวงเกษตรและยกระดับภาคเกษตรให้ก้าวหน้าทันสมัยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการใหม่ทั้งระดับชาติ และในระดับพื้นที่ ผ่านระบบ IOT plat form AI และ Bigdata

นราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เพื่อการรับมือสถานการณ์ที่จะกระทบต่อภาคการเกษตรไทยมีความจำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Bigdata Center) และการขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ ผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ในแต่ละจังหวัดเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งด้านการผลิต การตลาด การพยากรณ์สถานการณ์ สู่เกษตรกรโดยตรงในแต่ละจังหวัด โดยได้จัดทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 77 จังหวัด ภายในเดือนมีนาคม นี้ การยกระดับเกษตรไทยให้ก้าวทันโลกในยุค Disruption ต้องทำได้จริงและทำได้ไวนำประเทศสู่ผู้ส่งออกอาหารอันดับท็อปเทนของโลกและพาเกษตรกรไทยพ้นจากหนี้สินและความยากจนสู่รายได้สูงที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์