เฮฮา“ข้าวใหม่ปลามัน”ชุมชนบ้านแห้วลงแขกเกี่ยวข้าว

แชร์

“รมช.ประภัตร” ลุยเกี่ยวข้าวเปิดกิจกรรม “ข้าวใหม่ปลามัน” ชุมชนชาวบ้านแห้ว จ.ขอนแก่น พร้อมลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกผัก ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

13ธ.ค.63/ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิด ”กิจกรรมข้าวใหม่ปลามัน” บ้านฉันจังซี่ ชุมชนชาวบ้านแห้ว อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และชาวชุมชนบ้านแห้วให้การต้อนรับ ว่า เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมของวิถีชีวิตชุมชนในการจัดทำกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้พื้นที่สาธารณะหนองทุ่งมน ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 100 ไร่ ปัจจุบันกลุ่มชุมชนบ้านแห้วได้ใช้พื้นที่ส่วนนี้ทำการเกษตร เพื่อนำรายได้มาพัฒนาหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.63

นอกจากนี้ชุมชนบ้านแห้วยังมีแผนแนวทางพัฒนาส่งเสริมอาชีพปลูกผักเพื่อส่งออกสู่ตลาด โดยมีตลาดศรีเมืองทองซึ่งร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกผักชุมชนบ้านแห้ว

รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ด้วยนโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากของรัฐบาล ได้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พืชผักสวนครัวและสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงผลผลิตสิ่งทอ เครื่องจักรสาน ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าทอมือ ไม้กวาด ซึ่งเป็นผลผลิตสำคัญของชาวชุมชนบ้านแห้ว การพัฒนาคุณภาพข้าวและการเพิ่มผลผลิตข้าว รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ในการพัฒนาคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกร ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายดังกล่าวทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการกระตุ้นทั้งทางด้านการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนและการเกษตร ให้กับชาวชุมชนบ้านแห้ว พร้อมกับการมีตลาดรองรับที่แน่นอน

นอกจากนี้ยังได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างตลาดศรีเมืองทอง กลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านแห้ว และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบและตระหนักร่วมกันว่าการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผัก ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยตามระบบ GAP ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในระยะเวลาสั้นตามหลัก “ตลาดนำการผลิต” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้การส่งเสริมอาชีพการปลูกผักชุมชนบ้านแห้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน เป็นภารกิจสำคัญของทุกหน่วยงานที่ต้องร่วมกันดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมเกี่ยวข้าวกับชาวชุมชนบ้านแห้ว จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการ ร้านค้าของชุมชน อาทิ กลุ่มหัตถกรรมค้ำคูณ แผงผักหยอดเหรียญโรงเรียนบ้านแห้ว แผงผักขายดีสถานีพอเพียง และมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พริก และปล่อยพันธุ์ปลา

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์