“เฉลิมชัย”ปลุกเขื่อนลำตะคองสร้างแหล่งอาหาร

แชร์

รมว.เกษตรและสหกรณ์ ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามคืนสู่เขื่อนลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา หนุนเพิ่มปริมาณ ทรัพยากรประมง เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

6ธ.ค.63/ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์กุ้ง ก้ามกรามคืนสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลําตะคอง โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธี ณ ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนลําตะคอง บริเวณอาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่า การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเป็นหนึ่งใน ภารกิจหลักที่สําคัญของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชน ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครัวเรือน พร้อมส่งเสริมให้มีการ บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำโดยใช้หลักคืน คง เพิ่ม และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สําหรับกิจกรรม “ปล่อยกุ้งก้ามกรามคืนสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลําตะคอง” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มปริมาณ ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติหลังจากที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยเมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้ ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ได้แก่ กุ้งก้ามกราม จํานวนมากถึง 1.5 ล้านตัว อีกทั้งยังมีการปล่อยพันธุ์ปลา เช่น ปลากระแห ปลาสร้อยขาว ปลากาดํา ปลาตะเพียนทอง ปลาสวาย จํานวน 2 ล้านตัวและหอยขมอีกกว่า 300 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีการมอบพันธุ์สัตวน้ำให้แก่ชุมชน เพื่อนําไปปล่อยในพื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนลําตะคองด้วย

อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลําตะคองให้กลับมาคงความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างการประกอบอาชีพด้านการประมงและเพิ่มพูน รายได้ให้กับประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชน มีการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนปลูกจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรประมงที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลผลิตที่ยั่งยืนตลอดไป

ด้าน นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากการสํารวจข้อมูลพบว่า บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลําตะคอง มีชาวประมงทั้งหมด 241 ราย แบ่งเป็นผู้ที่ทําการประมงเป็นอาชีพหลัก 159 ราย และอาชีพรอง 82 ราย และจากสถิติการจับสัตว์น้ำ ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2562 มีรายงานการจับสัตว์น้ำเฉลี่ย 343.88 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า กว่า 14.27 ล้านบาท โดยผลผลิตกุ้งก้ามกรามจัดเป็นชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่สร้างมูลค่าได้มากที่สุด

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์