เปิดรับข้าวเปลือกเหนียวเพิ่มช่องทางการตลาดข้าว

แชร์

4พ.ย.63/ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมกับ ภาคธุรกิจเอกชน บริษัท แพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด เปิดทำการรับชื้อข้าวเหนียวจากเกษตรกรชาวนา ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ที่ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ.น่าน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวเปลือกเหนียวให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ผ่านสหกรณ์ และเป็นการกระตุ้นกลไกตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมสังเกตุการณ์

โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวเปลือกเหนียว ปีการผลิต ปี 2563/2564 ในเบื้องต้นได้อนุมัติให้สหกรณ์ในพื้นทีภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ และลำพูน เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการโรงสีต่างพื้นที่ และกรมการค้าภายใน สนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรามข้าวเปลือกเหนียว ผ่านเชื่อมโยงในอัตราตันละ 500 บาท ระยะเวลาดำเนินการรวบรวม-รับมอบเดือน ตุลาคม- พฤศจิกายน 2563 ซึ้งจังหวัดน่าน ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน 2,100 ตัน และมีผู้รับซื้อ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน1 ราย คือ บริษัท แพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด จังหวัดแพร่ มาเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวในพื้นที่ จังหวัดน่าน โดยรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวในราคาสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป ตันละ 200 บาท โดยได้ตั้งจุดรับซื้ออยู่ จำนวน 3 จุด คือ 1 ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด อำเภอท่าวังผา 2 สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด อำเภอเวียงสา 3 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. น่าน จำกัด อำเภอเมืองน่าน

สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวเปลือกเหนียว เกษตรกรต้องนำข้าวเปลือกเหนียวไปจำหน่าย ณ จุดรับซื้อที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง พร้อมเอกสารดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงเพื่อใช้ยืนยันตัวตน) สำเนาเอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิตที่มีกรปรับปรุงข้อมูลสุด ปีการผลิต 2563/64 หรือเอกสาร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้เกษตรกรลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบคุณภาพของข้าวเปลือกเหนียว ตีราคาข้าวและชั่งน้ำหนักข้าวพร้อมรับเงิน หากผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านโทรศัพท์ 054 772027 ในวันและเวลาราชการ

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์