“ซีพี ออลล์” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

ธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ในกลุ่มบริการ (Services) ประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยใช้ข้อมูล ESG ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นสำคัญ ซึ่งซีพี ออลล์ ได้รับการคัดเลือกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2561

1 ต.ค.63/นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบในการร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ขณะเดียวกัน ซีพีออลล์ยึดมั่นในปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และยิ่งไปกว่านั้น ซีพี ออลล์ ยังดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม ให้โอกาสบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานของความยั่งยืน

“การได้รับการยกย่องให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ถือเป็นความภูมิใจของพวกเราทุกคน และเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับสังคม เพราะความสุขและรอยยิ้มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายคือหัวใจในการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์” นายธานินทร์กล่าว

สำหรับการประเมินในปีนี้ครอบคลุม 803 หลักทรัพย์ (ไม่นับรวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) รวมทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีเกณฑ์หลักประกอบด้วย การพิจารณาประเด็นด้าน ESG ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรม การพิจารณาวิธีการที่บริษัทใช้ระบุและจัดการกับโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน ESG และการพิจาณาประเด็นด้าน ESG ที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กร

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน