กทม.มอบเข็มเชิดชูเกียรติ”นคราพิทักษ์”

แชร์

กทม. มอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราพิทักษ์” บนต. 36 และ 37

29 ก.ย. 63/นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราพิทักษ์” หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น (บนต.) รุ่นที่ 36 และรุ่นที่ 37 โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารกรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อาทิ วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อภารกิจขององค์กร ทุกองค์กรจำเป็นจะต้องปรับวิธีการทำงาน ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตให้เป็น New Normal ซึ่งบุคลากรนับเป็นทรัพยากร
ที่สำคัญที่สุดในการผลักดันให้การดำเนินงานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกสถานการณ์

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด โดยกำหนดจัดฝึกอบรมบุคลากร เป็น 3 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น (บนต.) หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง (บนก.) และหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง (บนส.) มาอย่างต่อเนื่องในทุกปี

โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 และรุ่นที่ 37 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งจากสังกัดกรุงเทพมหานคร และจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร ที่ได้เข้ารับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหาร การวิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างสมเหตุผล ได้ฝึกฝนภาวะผู้นำ และทักษะในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตลอดจนการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ให้มีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งทางการบริหารในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนด และสำเร็จการฝีกอบรมจนได้รับประกาศนียบัตร มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราพิทักษ์” ได้อย่างเต็มภาคภูมิ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 36 และรุ่นที่ 37 จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รวมถึงมีการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย ถ่ายทอดแนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมงาน ตลอดจนริเริ่มพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่กรุงเทพมหานคร สร้างประโยชน์แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้นไป

สำหรับการพัฒนานักบริหารมหานครระดับตัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และประสบการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลง การบริหารเมือง ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ดี เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายการทำงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ซึ่งการฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่นนี้ ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 118 คน และบุคลากรจากหน่วยงานต่างสังกัด จำนวน 10 คน ประกอบด้วย การประปานครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 128 คน ดำเนินการฝีกอบรมระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยผู้เข้ารับการฝีกอบรมมีความตั้งใจ เอาใจใส่ในกิจกรรมการฝึกอบรม และปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางราชการเป็นอย่างดี

นางศิลปสวย กล่าวว่าในหลักสูตรได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ในหลักสูตร โดยในรุ่นที่ 36 ได้จัดทำรายงานการศึกษาเรื่อง การศึกษาความต้องการกีฬาและกิจกรรมของประชาชน ต่อการให้บริการในศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาศูนย์กีฬารามอินทรา และรุ่นที่ 37 ได้จัดทำรายงานการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดน้ำอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาตลาดน้ำตลิ่งชัน โดยมีการนำเสนอต่อคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการนำเสนอผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติให้แก่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานเขตตลิ่งชัน ตามลำดับ สำหรับการนำไปปรับใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนางานของกรุงเทพมหานครต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์