สมาคมเพื่อนชุมชนมอบทุนการศึกษาให้ลูกหลานชาวระยองต่อเนื่อง

วันที่ 25 ก.ย. 63 นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน โดย นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์, นางศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์,นางสาวปาณฑรา สุธีระวงศา, นางวิมล ยงพานิชกุล, นางวชิราพร โพธิพงษ์ และนายวสันต์ สุสุนทร ได้จัดพิธีในการเซ็นสัญญาและมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชน โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อนชุมชน ประจำปี 2563 ระดับปริญญาตรีรุ่นที่10 และระดับอาชีวศึกษา(ปวช) รุ่นที่ 2

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า การศึกษาเป็นหนึ่งในโครงการที่“สมาคมเพื่อนชุมชน” ได้เล็งเห็นในเรื่องทางด้านการศึกษา และได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 ในระดับปริญญาตรี จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 10 รวมทั้งหมด 293 ทุน และ ในปี 2562 ได้เพิ่มทุนระดับอาชีวศึกษาต่อเนื่องเพื่อนชุมชนเป็นรุ่นที่ 2 อีกรวม 81 ทุน เพื่อตอบโจทย์สถานประกอบการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

สำหรับปีการศึกษา 2563 มีผู้ได้รับทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น ระดับทุนปริญญาตรีต่อเนื่องหลักสูตร 4 ปี จำนวน 4 คณะได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวม 40 ทุนๆละ 70,000 บาทต่อปี รวมทั้งสิ้น 11,200,000 บาท และระดับทุนอาชีวศึกษา(ปวช.)ต่อเนื่อง หลักสูตร 3 ปี ได้แก่ ภาควิชาอุตสาหกรรม ภาควิชาพาณิชยกรรม ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวม 45 ทุนๆละ 20,000 บาทต่อปี รวมทั้งสิ้น 2,700,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นสำหรับมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรมูลค่า 13,900,000 บาท

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน